CONDIȚII GENERALE DE COLABORARE

Condiții și termeni generale de colaborare

Ver. 01.2019 / 01.03.2019


Condițiile Generale de Colaborare (CDC) sunt bazate pe buna intenție, respectul reciproc și interesul comun al ambelor părți. Aceste condiții și termeni descriu obigațiile, responsabilitățile și drepturile reciproce ale părților – vânzător sau proprietar numit în continuare Proprietar, cumpărător sau chiriaș, numit în continuare Client. Ambii sunt numiți în continuare Părțile.

Condițiile se aplică în orice caz în care Vânzătorul / Proprietarul / Executantul este:

Omnipa 2004 SRL

CUI RO 16329353

Nr.Reg.Com J19/343/2004

Sediul social 530133 Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr.10, sc.A ap.5, Harghita

Numit în continuare Proprietar (Vânzător / Executant) (se poate subînțelege după caz oricare dintre denumiri în funcție de contextul în cauză)

Clientul (Cumpărătorul sau Achizitorul) poate fi doar persoana fizică sau juridică care are capacitatea legală și financiară de a derula un contract. Proprietarul / Vânzătorul va face verificările necesare de a determina eligibilitatea Clientului / Cumpărătorului și poate refuza orice potențial client, având dreptul de a alege Clientul, pentru a-și proteja bunurile pe termen lung.

1. Termenii de bază acestei colaborări

Condițiile noastre de colaborare se aplică în mod exclusiv pentru orice serviciu prestat sau bun livrat de către Proprietar. Orice modificare la prezentul act se face doar în scris și va agreat de ambele părți. Agrearea de comun acord se face doar dacă este în curs de derulare o colaborare.. Proprietarul va putea livra bunurile sau efectua serviciile, chiar dacă cunoaște că Clientul este în contradictoriu cu prezentul act, în acest caz până la reglementarea în scris a diferențelor prezentul act, însă CDC va guverna relația dintre părți, chiar în lipsa unui contract scris și semnat de către părți.

Validarea prezentului document este considerată de la identifiactorul înscris în subsolul fiecărei pagini sau de la finalul acestui document. Condițiile generale expirate vor fi ținute în arhiva Proprietarului cel puțin un an de la data expirării.

Modificările aduse prezentului act - CGC - vor fi comunicate separat clienților, care sunt în relație contractuală în curs de desfășurare, la adresele de corespondență înscrise în contract. Aceste modificări intră în vigoare de îndată, clientul contractual având posibilitatea de a-l contesta în scris, și va negociat contradictoriul tot în scris. În cazul în care Clientul nu este de acord cu modificările aduse prezentului act, contractul existent se suspendă conform termenului stipulat în contract, în acest timp vor fi valabile condițiile existente până la modificare.

Echipamentele / Utilajele sunt numite în continuare generic E/U

 

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 

a. Definiții – următorii termeni vor fi intrepretați astfel

Contract - contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți încheiat între o autoriate contractantă Client și incheiat antre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de executant;

Prețul – este prețul plătibil Proprietarului pentru bunurile, serviciile livrate către Client în baza contactului sau facturii emise, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate

Standarde – sunt standardele sau reglementările emise de autoritățile Române sau Europene în domeniu, în lipsa acestora se aplică intrucțiunile eliberate de producătorii de sisteme sau standardele de bune practici din domeniul în cauză.

Forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea respectiv, îndeplinirea contractului. Nu este considerat forță majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

Zi – zi calendarisitică în 365 de zile

 

2. Comunicarea între părți

Comunicarea se face în scris la adresele menționate în contract, care sunt agreate de părți ca adrese de corespondență, acestea pot fi:

• Adrese poștale de reședință a clientului sau al proprietarului

• Adrese de email

• În caz extrem: SMS pe numerele de telefon înscrise în contract


Partea care primește o notificare trebuie să confirme în scris primirea acestuia

 

3. Comanda bunurilor sau al serviciilor

Comanda bunurilor sau al serviciilor se face fie în scris fie verbal de către reprezentul autorizat al clientului. Comenzile verbale se iau în considerare doar în baza unui contract existent la data comenzii sau în urma unei lungi colaborări între părți. Colaborare lungă în prezentul context înseamnă o perioadă de cel puțin de un an (1 an) în urmă, fără a fi avut incidențe de plată sau de orice altă natură în această perioadă.

Comanda va respecta toate descrierile necesare identificării exacte ale bunurilor sau serviciilor solicitate după standardele emise de către Proprietar.

În cazul executării unor lucrări comanda se consideră lansată și acceptată după semnarea contractului de execuție. Contractul va conține în scris descrierea cât mai detailată a lucrărilor solicitate Executantul poate accepta până la semnarea contractului și o notificare prin metodele menționate la punctul 2, dar trebuie să confirme către Achizitor acest fapt.

 

4. Prețul bunurilor sau al serviciilor

Prețul bunurilor și al serviciilor va fi cunoscut de către cient înaintea efectuării comenzii. Aceste prețuri vor fi cuprinse în lista de preț (numit în continuare LP), dat spre însușire clientului.

Prețurile negociate în afara acestui cadru, vor fi stipulate separat în contract.

Pentru comenzile speciale, profile speciale sau culori speciale Clientul va achita în mod obligatoriu contravaloarea acestuia în termenul stabilit de colaborarea inițială. Comenzile speciale nu se returnează.

Pentru servicii de închiriere, asistență tehnică, transport, montaj se va achita 100% din valoarea contractului înainte de începerea activității propriuzise.

Pentru lucrările executate plățile datorate de Client Executantului sunt cele declarate în oferta inițială, doar dacă Clientul a achitat în avans, în proporție de 80% din valoarea ofertei înaintate și anexate la contract. În caz contrar Clientul trebuie să achite diferența dintre prețurile de achiziție de la data semnării contractului și data finalizării achizițiilor materialelor necesare executării lucrărilor


5. Garanții

Pentru închirierea diferitelor echipamente se va solicita pentru fiecare caz în parte garanții financiare certe de la Client.

Natura și mărimea acestei garanții se va stipula în contract pentru fiecare caz în parte.

Clientul va semna un contract de fidejusiune în favoarea Proprietarului pentru a acoperi eventualele daune provocate voluntar sau involuntar la echipamente / utilaje.

Daunele nu vor fi confundate cu uzarea normală a echipamentului / utilajului datorită funcționării acestuia.

Garanția decurge de la data recepției finalizării lucrărilor și în general este consifderată de Executant ca fiind de 2 (doi) ani, pentru a trece cel puțin două anotimpuri de acelasă fel în această perioadă

În perioada de garanție Executantul are obligația, în urma dispoziției date de Client, de a executa toate lucrările pe cheltuiala proprie, de modificare, reconstrucție si remediere a viciilor și altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, ca urmarea ca:

• utlizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului sau al standardelor aplicabile, sau

• unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părti din lucrări

• neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.


În cazul in care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plătit ca lucrări suplimentare.

În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute mai sus (capitolul Garanții), Clientul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Client de la Executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.


6. Fideiusiune

În mod irevocabil și necondiționat, Garantul-Fideiusor garantează Proprietarului (Vânzătorului / Executantantului) îndeplinirea exactă de către Client (Cumpărător sau Achizitor) a tuturor obligațiilor acestora rezultate din contractul în vigoare și se angajează față de Proprietar ca, ori de câte ori Clientul nu va plăti orice sumă scadentă în baza sau în legătură cu contractul în vigoare , să plătească imediat respectivă sumă la prima cerere a Proprietarului, fără a fi necesară nici o altă formalitate.

Prin prezenta Garantul-Fideiusor renunță în mod explicit la beneficiul de diviziune și la beneficiul de discuțiune și la dreptul de a înceta contractul în vigoare în temeiul art. 2.316 din Codul Civil.

Garantul-Fideiusor convine cu Proprietarul ca în momentul în care orice obligație garatată de acesta în baza prezentului contract este sau devine neexecutorie, nevalabilă sau ilegală, în sarcina Garantului-Fideiusor se va naște o obligație independentă și fundamentală de a despăgubi Proprietarul cu suma egală valorii obligației deventite neexecutorie, nevalabilă sau ilegală, iar executarea acestei obligații independente se va face la prima și simpla cerere a Proprietarului prin transfer bancar în contul indicat de acesta sau prin debitarea contului deschis la orice bancă.

Fiecare Garant-Fideiusor se angajează solidar cu ceilalți Garanți-Fideiusori în legătură cu toate și orice obligații ale Clientului din contractul în vigoare , în conformitate cu Art.1443 și următoarele din Codul Civil:.


7. Termenul de plată

Plata bunurilor și al serviciilor se face în temenul stabilit în contract sau conform termenelor înscrise pe facturile emise.

Pentru bunurile vândute termenul maxim de plată acceptat este de 30 de zile calendaristice, după care se calculează penalități în cuantum de 1% peste fiecare zi calendaristică de întârziere.

În cazul serviciilor diferența de plată se face la finalizarea serviciului sau la returnarea produsului închiriat.


8. Perioada de închiriere

Perioada de închiriere va fi stipulat în contract, va specifica exact numărul de zile sau ore și probabilitatea de a prelungi acest serviciu. Prelungirea termenului de înhiriere se poate face doar cu acordul scris al proprietarului.

Perioada de închiriere începe imediat după preluarea utilajului / echipamentului de către client. Dacă Proprietarul asigură transportul atunci se va lua în considerare în perioada de chirie și timpul petrecut pe drum de la Client la Proprietar. Depășirea numărului de ore din acest program se supune regimului de renumerare a orelor suplimentare.

Ziua de lucru pentru acest serviciu este considerat între orele 09:00 și 17:00 în zilele lucrătoare. Returnarea se face în acest interval la adresa inidcată de Proprietar.

Dacă condițiile meteo nu permit folosirea echipamentului / utilajului, atunci acestă perioadă se scade din perioada de închiriere. Clientul va menționa anticipat condițiile meteo acceptabile pentru el pe perioada chiriei, acestea se vor menționa în contract, dacă sunt considerate speciale de către părți, ulterior Clientul nu mai poate modifica această clauză.


9. Termenii și condițiile de livrare a bunurilor sau al serviciilor

a. Preluarea și recepția bunurilor

Echpamentele / Utilajele vor fi predate și primite, atât la începutul perioadei de închiriere cât și la sfârșitul acestuia, în baza unei liste de verificarea a părților componente și a funcționalității acestora. Această listă este parte integrantă a contractului.

Toate defectele constatate se vor consemna în listă urmând ca Clientul să achite contravaloarea acestora.

Orice defecțiune sau deficiență se anunță de îndată Proprietarului pentru a limita daunele cât de mult posibil.

Deficienţele sau viciile ascunse ale produselor se vor semnala în timp util pentru minimalizarea pierderilor vănzătorului. NU se acceptă reclamaţii privind deficienţele datorate descărcării şi a depozitării neadecvate.


b. Termenii și condițiile de livrare a bunurilor sau al serviciilor

Bunurile în portofoliul Proprietarului se livrează în maxim 3 zile lucrătoare, iar în perioada 01.August – 30 Noiembrie în cel mult 5 zile lucrătoare. Bunurile se vor livra doar dacă Clientul are obligațiile financiare restante stinse.

Livrarea serviciilor se va face în limita timpului permis de contractele în derulare. Proprietarul va asigura viitorului Clientul acces nelimitat și necondiționat la calendarul serviciilor furnizate, astfel încât Clientul să-și poată programa necesarul de timp pentru efectuarea lucrărilor proprii.

Bunurile sau serviciile se vor livra doar dacă furnizorii Proprietarului pot asigura necesarul de material solicitat în termen pentru realizarea comenzilor date de Client.

Echipamentele se vor livra doar în cazul în care starea lor tehnică permite acest lucru, indiferent de perioadele solicitate și de către Client și stipulate în contract. Pentru aceste cazuri nu se pot solicita penalități.

Clienții trebuie să-și onoreze obligațiile financiare stipulate în contract, după care se pot efectua livrările către aceștia.


10. Condițiile de executare a lucrărilor, responsabilitățile Clientului

La începerea lucrărilor Clientul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare în vederea execuției lucrărilor și le pune la dispoziția Executantului fără nici un cost și la termenele legale astfel încât acesta să înceapă lucrarea nestingherit. Clientul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și de dispozițiile și livrările sale.

Clientul trebuie să asigure acces nemijlocit la amplasamentul lucrărilor realizabile și să pună la dispoziție toate racordurile pentru uitilități necesare desfășurării activității. Costurile utilităților necesare realizării lucrării contractate se suportă de către Client.Terenul trebuie să fie pregătit dinainte pentru a putea demara lucrările conform standardelor de siguranță și de realizare calitativă. În caz contrar Clientul va achita către Executant în afara contractului cheltuielile pentru amenajarea corespunzătoare a punctului de lucru.

Clientul are obligația de a verifica lucrările care devin ascunse în 24 de ore de la notificarea verbală sau scrisă a Executantului.

Condițiie meteorologice trebuie să fie adecvate pentru executarea lucrărilor, adică temperatura exterioară să fie de cel puțin 5º și maxim 35º, prezența precipitațiilor este complet exclusă. Dacă în urma condițiilor meteo, zona de lucru este umedă sau plinpă cu noroi Executantul nu va demara lucrări.


11. Responsabilitățiile Executantului

12.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute in contract .

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract .

(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

12.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare, anainte de inceperea executiei lucrarii, graficul de plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

12.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate in anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.


12.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa al absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

 

12.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

 

12.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

 

12.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia.

12.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane .

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

 

12.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, prevederile alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau ambunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

12.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ai sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie .


12.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ai revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de ......../(se precizeaza numarul de ani)/... de la receptia lucrarii si dupa amplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.


12. Finalizarea lucrărilor

Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut sa fie finalizat într-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de părti, termen care se calculează de la data inceperii lucrărilor. Termenul de execuție este influențat de vreamea favorabilă desfășurării activității de montaj.

La finalizarea lucrărilor Clientul are obligația de a participa la recepția lucrărilor, având posibilitatea de a cere suport specializat pe cheltuiala lui.

16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienîe acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor se poate trece la recepția finală. Clientul are dreptul să respingă recepția finală, dacă calitatea lucrărilor executate nu corespund standardelor aplicabile în situația lui. Recepția se poate face și pentru părți din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si funcțional.


13. Instrucțiuni de aplicare sau utilizare, manipulare pentru:

a. Vânzare

Produsele fabricate în atelierele Proprietarului se vor aplica / monta conform standardelor actuale în construcții.

b. Închiriere

Instrucțiunile de folosire a echipamentului / utilajului vor fi însușite de către Client înaintea derulării închirierii. Aceste cunoștințe vor fi verificate de către Proprietar de fiecare dată când Clientul solicită o închiriere.

Clientul va folosi echipamentele / utilajele doar în scopul destinat acestora, orice abatere este strict interzisă.

Clientul va avea grijă ca echipamentele / utilajele să fie folosite doar în parametrii optimi, urmărind ca acestea să nu fie supuse unor solicitări extreme care să ducă la deteriorarea acestora.


Serviciile punerii în funcțiune a echipamentului / utilajului și a începerii derulării contractului se vor realiza de către:

• Proprietar pentru toate cazurile care se află la sediul / depozitul de preluare/ primire a echipamentului / utilajului

• Client pentru toate cazurile aflate la adresa de desfășurare a activității.

• La solicitarea clientului Proprietarul va putea efectua anumite servicii contra cost, valoarea acestora fiind menționată în contract


Aceste activități sunt următoarele:

1. Transportul echipamentului / utilajului

2. Încărcarea sau Descărcarea echipamentului / utilajului

3. Montarea sau demontarea echipamentului / utilajului


c. Servicii de montaj

Serviciile de montaj pentru sisteme de învelitori, fațade sau pluviale se vor efectua conform standardelor române în vigoare pentru domeniul construcțiilor. În lipsa acestora se vor aplica ghidurile furnizate de producătorul bunurilor ce fac parte componentă a sistemului sau dacă și acestea lipsesc atunci conform bunelor practici din domeniu. În toate cazurile clientul va fi informat și va lua notă de modul de realizare a lucrărilor.

Vânzătorul (montator) nu va accepta deviere de la aceste standarde, chiar poate să întrerupă lucrarea, obligațiile financiare ale clientului rămânând valabile pentru lucrările deja efectuate.


14. Documente însoțitoare

Pentru fiecare echipament / utilaj toate documentele necesare funcționării sau exploatării vor putea fi consultate de pe site-ul companiei sau la cerere se vor înmâna personal către client. Pentru toate bunuriel produse sau vândute de către Proprietar se vor putea descărca toate documentele necesare (Certificat de Garanție și Certificat de Performanță) de pe pagina web a companiei, dacă nu aveți acces la ele atunci se vor înmâna personal la cererea Clientului.


15. Defectele echipamentelor, remedierea acestora și costul lor

Toate defectele apărute ăn timpul închirierii se anunță imediat către proprietar, iar remedierea acestora se face doar de către proprietar sau reprezentantul acestuia

Defectele datorate uzurii normale sunt remediate de către Proprietar pe cheltuiala acestuia.

Defectele apărute în urma manevrării defectuose, a utilizării necorespunzătoare și extreme ale echipementelor / utilajelor se vor remedia pe costul clientului.

Echipamentele / utilajele se predau curate și în stare de funcționare și se predau în același mod. Eventualele îngrijiri suplimentare pentru ca acestea să fie aduse în starea inițială vor fi achitate de către Client.


16. Penalități, dobânzi, cost daune provocate

Comenzile de închiriere se pot anula oricând. Pentru anularea comenzilor produselor speciale se va proceda conform punctului 4. Dacă renunțarea la închiriere se anunță cu mai puțin de 24 ore înainte atunci se va percepe o taxă de renunțare echivalent cu chiria pe 1 zi de lucru.

Nepredarea la termen a echipamentelor / utilajelor se penalizează suplimentar cu contravaloarea a unei jumătăți de zi.

Nu se penalizează întârzierile datorate condițiilor meteorolgice stipulate la punctul 7, dacă aceste întârzieri pot fi acceptate de către Proprietar.

Pentru facturile neachitate în termenul înscris pe acest document se percepe o dobândă de întârziere de 0.2% pe fiecare zi calendaristică de întârziere dar nu mai puțin decât rata profitului din anul fiscal precedent al Omnipa 2004 SRL aplicat lunar la valoarea cu TVA a facturii restante.


17. Mentenanță, întreținere și reparații

Proprietarul va asigura pe cheltuiala sa reviziile tehnice periodice și eventuale înlocuiri de piese de uzură ale echipamentelor / utilajului pe toata perioada închirierii cu excepția defecțiunilor datorate utilizării improprii.

În cazul În care lientul returnează bunurile închiriate cu defect sau deteriorate, atunci acesta va achita la data predării contravaloarea reparației (conform devizului de lucrari întocmit la data predării bunului) sau, dacă bunul nu va mai putea fi utlizat conform destinației normale, va achita valoarea integrală a bunului precizat în Lista Valorică echipamentelor / uitlajelor.


18. Reziliere și cesiunea contractului

1. Rezilierea contractului

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de închiriere / lucrări și de a pretinde plata de daunei nterese.

Clinetul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului comun. Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.


2. Cesiunea

Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al Clientului.

Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract .


19. Dreptul de proprietate, drept de folosință

Dreptul de proprietate nu se transferă odată cu închirierea echipamentului / utilajului, Clientul le poate folosi doar în favoarea lui, nu poate ceda dreptul de folosință fără acordul scris al Proprietarului.

Clientului nu se pot îngrădi drepturile de folosire, doar în cazul în care se constată abatere de la folosirea adecvată a echipamentelor / utilajelor.

În cazul vânzării de produse acestea rămân în proprietatea Proprietarului până la achitarea integrală a facturii.


20. Promovare , publicitate

Clientul / Cumpărătorul se obligă să promoveze şi să facă publicitate imaginii vânzătorului, precum şi a produselor sau serviciilor furnizate de vânzător, cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie de către vânzător / proprietar și prin testimoniale pe pagina de web al Omnipa, la cererea acestuia


21. Forța majoră

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționeză aceasta. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și in mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilălte părți încetarea de plin drept a prezentului contract sau obligație, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese .


23. Litigii

Limba care guvernează contractul este limba română. Contractul va fi interpretat conform legilor române

Litigiile se rezolvă pe cale amiabilă, dacă nu se poate atunci în baza documentelor emise la înstanţele competente de la sediul vânzătorului / proprietarului.

Dacă la cererea Clientului se mută procesul într-un altă localitate, atunci Clientul va datora pentru fiecare zi petrecută la instanțele de judecată va achita către Vânzător / Proprietar următoarele cheltuieli:

• Cheltuielile datorate deplasării și șederii la locația în cauză avocatului Vânzătorului / Proprietarului la locația instanței în cauză

• Pentru fiecare membru / reprezentant / angajat al Vânzătorului / Proprietarului câte 300 RON+TVA

• Toate cheltuielile de deplasare sau ședere a celor mai sus menționați și diurna zilnică maximă legal admisă pentru fiecare om în parte


23. Date personal GDPR

Datele personale solicitate pentru întocmirea contractului se vor folosi doar pentru întocmirea documentelor legale în vederea derulării colaborării între părți. Aceste date se vor pune la dispoziția autorităților la cererea lor sau în mod automat conform obligativităților legale în vigoare.

Refuzul Clientului pentru folosirea datelor lui în acest scop anulează orice act întocmit prealabil și aflat în vigoare. Totuși Clientul va plăti penalități conform punctului 11 dacă actul lui cauzează pierderi.

 
Pentru SC Omnipa 2004 SRL

István Orbán

Administrator


Condiții și termeni generale de colaborare

 

cookieAcest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora!